1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).
  2. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající má se všemi zpracovateli uzavřenou písemnou smlouvu.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů za účelem plnění této smlouvy, zákonných povinností nebo oprávněných zájmů prodávajícího.
  6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kontaktovat správce na email kosilarium@gmail.com.
  7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  8. Prodávající nemá přístup k informacím o platební kartě kupujícího.
  9. Prodávající popisuje podrobná pravidla pro zacházení s osobními údaji v Zásadách zpracování osobních údajů.